Male-Teacher-PNG-Picture_JICIlWQ.original

PBL Akadémia

Prineste kvalitné projektové vyučovanie

do škôl 21. storočia

mentoring
časová flexibilita
prezenčné workshopy
Dizajn_bez_nazvu_34.original

Zapojte sa do akreditovaného* vzdelávacieho programu

PBL Akadémia je vzdelávací program, vďaka ktorému dostanete kvalitné projektové vyučovanie do vašich tried. Pomôžu vám v tom skúsené lektorky a lektori.

* Oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania pre PBL (Project Based Learning) vydané Ministerstvom školstva (číslo 8/2024).

V čom mi môže PBL Akadémia pomôcť?

Vďaka PBL Akadémii získate praktické poznatky, ako túto vyučovaciu metódu efektívne priniesť do vyučovania. Učiteľom poskytneme okrem vzdelávania mentoring a množstvo inšpirácie vďaka komunite aktívnych učiteľov, s ktorými dlhodobo spolupracujeme.

PBL_web_1.original
Prakticky

Poznatky o PBL prispôsobené nášmu vzdelávaciemu systému.

PBL_web_2.original
Tvorivo

Cieľom je tvorba vlastných metodických listov založených na prístupe PBL.

PBL_web_3.original
Aktívne

Priestor na spätnú väzbu, vzájomnú inšpiráciu a osobné stretnutia na workshopoch.

Dôležité znaky projektového vyučovania

Nie každý projekt je aj projektovým vyučovaním. Preto naše metodiky tvoríme na základe rámca High Quality Project Based Learning (HQPBL), ktorý vychádza z Gold Standard PBL.

autenticita_KjRvFzK.original
Autenticita

Projekt rieši problém z reálneho života, s ktorým sa vedia žiaci stotožniť.

verejny_produkt_1_uNnaaGX.original
Verejný produkt

Do procesu tvorby projektu aj do záverečnej prezentácie je zapojená i širšia verejnosť.

spolupraca_SVU4dBt.original
Spolupráca

Na projekte spolupracuje tím, v ktorom každý prispieva podľa svojich schopností.

projektovy_manazment_VsIj25B.original
Projektový manažment

Žiaci sa pri tvorbe projektov učia využívať nástroje projektového manažmentu.

spatna_vazba_YdJwiri.original
Reflexia

Priebežná spätná väzba a reflexia je súčasťou celého procesu tvorby projektu.

vyzva_AkkYadT.original
Výzva a pocit úspechu

Projekt má pre žiakov predstavovať výzvu, vďaka ktorej sa naučia niečo nové a zažijú pocit úspechu.

Kto vás bude sprevádzať?

eva_galikova

Eva Gáliková

Garantka pre projektové vyučovanie

Photo12_15

Marek Mansell

Garant pre digitálne vzdelávanie

pexels-max-fischer-5212348

Učitelia z praxe

Učiteľky a učitelia, ktorí už projektovo vyučujú

Mám záujem o projektové vyučovanie

V priebehu mája budeme posielať viac podrobností o PBL Akadémii. Nechajte nám na vás kontakt a pošleme vám detailný harmonogram vzdelávacieho programu.

Ak z vašej školy má o inovačné vzdelávanie záujem väčší počet pedagógov (aspoň 20, môže byť aj kombinácia viacerých škôl v danom meste) vieme navyše bezplatne zrealizovať aj fyzické školenie priamo u vás na škole. Táto ponuka platí iba do naplnenia kapacity pre fyzické školenia.

Stručný obsah programu PBL Akadémia

Pred začatím samotného kurzu prebehne informačný webinár, kde sa dozviete viac o PBL, teda projektovom vyučovaní a získate prístup k článkom o rôznych aspektoch projektového vyučovania.

 • Prvá kapitola (október) - Plánujeme PBL
  • Prvky projektového vyučovania
  • Sumatívny vs. formatívny projekt
  • Príprava na projektové vyučovanie
  • Projektové vyučovanie prepojené na vzdelávacie štandardy
  • Webinár: Ako realizovať PBL v súlade so ŠVP?

 • Druhá kapitola (november) - Kľúčové prvky PBL
  • Tvorba problémovej úlohy alebo kľúčovej otázky
  • Edukačné ciele
  • Verejný produkt
  • Priebežné (formatívne) hodnotenie
  • Prezenčný workshop: Ako vytvoriť dobrú problémovú úlohu alebo kľúčovú otázku?

 • Tretia kapitola (december) - Trieda a žiaci
  • Práca s klímou a atmosférou v triede
  • Spätná väzba a reflexia - tipy a ukážky
  • Práca žiakov v skupinách - rôzne druhy skupinových prác a delenie do skupín

 • Štvrtá kapitola (január) - Práca na projekte
  • Priebežná práca na projekte
  • Priebežné hodnotenie
  • Vyhľadávanie a overovanie informácií
  • Rola učiteľa
  • Webinár: Práca s informáciami a umelá inteligencia v triede

 • Piata kapitola (február) - Záver projektového vyučovania
  • Formatívna/priebežná spätná väzba a hodnotenie
  • Verejný produkt
  • Prezentácia výsledkov projektového vyučovania
  • Prezenčný workshop: Verejný produkt a spätná väzba

 • Šiesta kapitola (marec) - Vlastný návrh bloku projektového vyučovania
  • Spätná väzba
  • Konzultácie

 • Siedma kapitola (apríl - máj) - Realizácia navrhnutého bloku projektového vyučovania
  • Dokumentovanie vlastného projektového vyučovania
  • Obhajoby v rámci inovačného vzdelávania

 • Konferencia PBL Akadémie
  • Prednášky a workshopy pre účastníkov programu
  • Prezentácia 15 najlepších realizovaných blokov projektového vyučovania
  • Odovzdanie certifikátov a osvedčení o absolvovaní programu

Otázky a odpovede

Projektové vyučovanie (Project Based Learning, skrátene PBL) je prístup, ktorý sa sústreďuje na učenie prostredníctvom aktívnej účasti žiakov na reálnych projektových úlohách. Žiaci pracujú na dlhodobých komplexných projektoch, ktoré majú pre nich reálny význam a sú zamerané na riešenie konkrétnych problémov. Vďaka práci na projekte žiaci získavajú nové poznatky z rôznych predmetov ale opakujú si aj tie, ktoré už majú osvojené. PBL sa líši od tradičného vyučovania tým, že kladie väčší dôraz na praktickú aplikáciu učiva, aktivitu žiakov, spoluprácu, kritické a tvorivé myslenie.

Pri projektovom vyučovaní sa mení tradičná rola učiteľa. Stáva sa z neho sprievodca či facilitátor, ktorý stále zohráva kľúčovú úlohu pri usmerňovaní a podpore študentov, ale viac sa sústreďuje na podporu ich samostatného učenia, rozvoja kritického myslenia a riešenia problémov. Vďaka PBL Akadémii získajú učitelia praktické poznatky, ako túto metódu efektívne priniesť do vyučovania. Učiteľom poskytneme okrem vzdelávania mentoring a množstvo inšpirácie vďaka komunite aktívnych učiteľov, s ktorými spolupracujeme.

Projektové vyučovanie žiakom pomáha aktívne sa angažovať v učebnom procese prostredníctvom praktických zmysluplných projektov. Pri práci na reálnych úlohách majú možnosť rozvíjať soft skills, ako sú tímová spolupráca, komunikácia a kritické myslenie. Tieto zručnosti sú dôležité pre ich úspech nielen v škole, ale aj v budúcom živote a kariére. Vďaka tomu, že sa do projektu môže každý žiak zapojiť podľa svojich záujmov a schopností, všetci majú možnosť zažiť pocit úspechu a dôležitosti. Práca na projektových úlohách posilňuje schopnosť nájsť nové a kreatívne riešenia problémov. PBL pripravuje žiakov na potreby dnešného sveta a zároveň je to motivujúca a inkluzívna metóda.

PBL Akadémia je zložená z videokurzov, webinárov a prezenčných workshopov. Veľká časť nášho programu sa uskutočňuje online, aby sme zabezpečili čo najväčšiu flexibilitu a prístup k vzdelávaniu pre účastníkov z celého Slovenska. Prezenčnými workshopmi chceme dať možnosť účastníkom stretnúť sa s lektormi osobne a vyskúšať si praktické aktivity súvisiace s konkrétnymi prvkami projektového vyučovania.

Vzdelávací program PBL Akadémia je určený pre učiteľky a učiteľov zo základných a stredných škôl z celého Slovenska. Keďže máme skúsenosti aj s projektovým vyučovaním na prvom stupni základných škôl a na špeciálnych základných i stredných školách, sme otvorení skutočne všetkým pedagógom, ktorí majú chuť objavovať nové cesty vo vzdelávaní.

Cieľom nového štátneho vzdelávacieho programu je, aby žiaci získali rozvinutú všestrannú a funkčnú gramotnosť v súlade s požiadavkami spoločnosti, vedeli ju uplatniť v každodennom osobnom a spoločenskom živote a pri napĺňaní svojich osobných, vzdelávacích, kultúrnych a sociálnych potrieb. Projektové vyučovanie tento cieľ prirodzene podporuje vďaka svojmu zameraniu na riešenie problémov vychádzajúcich z praxe a na podporu kritického a tvorivého myslenia.

Áno, ponúkame možnosť absolvovať program PBL Akadémia ako dve nadväzujúce 50 hodinové inovačné vzdelávania. V takom prípade, v súlade s požiadavkami na inovačné vzdelávanie, nasleduje na konci oboch častí záverečná prezentácia pred komisiou. Po jej absolvovaní dostanú účastníci okrem certifikátu aj zákonom predpísané osvedčenie, vďaka čomu môžu získať príplatok za profesijný rozvoj až 6 %. PBL Akadémia vo forme inovačného vzdelávania je spoplatnená.

Akreditáciu pre inovačné vzdelávanie v oblasti PBL máme pre nasledujúce skupiny: učiteľ MŠ/ZŠ/SŠ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, zahraničný lektor, školský špeciálny pedagóg, školský digitálny koordinátor.

Áno, všetci účastníci, ktorí úspešne absolvujú celé vzdelávanie, dostanú na konci certifikát o absolvovaní.